In-Site Search

Enter the search word in order to make a search within the site. The search will be carried out in all documents and it will be offered to you as a list.


Ask us!
OR
Sıkça Sorulan Sorular
 1. İzmir Bilimpark’a kimler başvurabilir?

  • Başta Sürdürülebilir Enerji, Sürdürülebilir Tarım ve Bilişim sektörleri olmak üzere tüm sektörlerden Ar-Ge ve inovasyon projeleri başvurabilir.

 2. Başvurular ne şekilde yapılır?

  • İzmir Bilimpark’ta yer almak isteyen firma ve girişimciler internet sitemiz üzerinden başvuru formu ve proje bilgi formunu indirip doldurduktan sonra ıslak imzalı bir şekilde elden veya posta yolu ile başvurularını iletebilirler.

 3. Başvurular ücretli midir?

  • İzmir Bilimpark’a başvuru ücretsizdir. Başvuruların ön değerlendirmesi ve Bilimpark’a uygunluğu incelendikten sonra projenin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi aşamasında hakem ücretleri başvurandan talep edilmektedir. Bu ücret KDV dahil 750 TL’dir.

 4. Başvuruların değerlendirmesi ve kabulü ne şekilde yapılmaktadır?

  • Başvurular Yönetici Şirket tarafından belirlenen, konusunda uzman en az 2 öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör uzmanı olmak üzere 3 kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilmektedir. Proje değerlendirmesi İzmir Bilimpark Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Uygun bulunan projeler İzmir Bilimpark’a kabul edilir.

 5. Başvurular ne kadar sürede değerlendirilmektedir?

  • Başvurular İzmir Bilimpark’a ulaştığı tarihten itibaren 30 gün i.erisinde sonuçlandırılmaktadır.

 6. Başvurular kabul edilmezse ne olur?

  • Başvuruların reddedilmesi halinde firmaların veya girişimcilerin İzmir Bilimpark’a yeniden başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

 7. Ofis alanları için önceden rezervasyon yapılması söz konusu mudur?

  • Ofis alanları sadece proje başvurusu değerlendirilmiş ve kabul süreci tamamlanmış firmalara tahsis edilebilir.

 8. Firmalar için yer tahsisi ne şekilde yapılmaktadır?

  • Projesi onaylanan firmalarla kira sözleşmesi ile birlikte ofis tahsis edilir. Uygun ofis bulunmadığı hallerde başvuru tarihine göre sıraya alınır.

 9. İzmir Bilimpark’taki ofis alanlarının özellikleri nelerdir?

  • İzmir Bilimpark içerisinde data ve telefon hatları, elektrik ve ısıtma – soğutma tesisatları tüm ofislerde hazır durumdadır.

 10. Başvuru sonuçlandıktan sonra hemen bir ofis alanı tahsis edilemezse ne yapılmalıdır?

  • Firmanın talebi ve projenin niteliği doğrultusunda ihtiyaç duyulan ofis tahsis edilemediği takdirde sıraya alınır. İzmir Bilimpark içerisinde projeye uygun bir ofis alanı açılması durumunda bu ofis ilgili firmaya tahsis edilir.

 11. Ne kadarlık bir süre ile kira sözleşmeleri yapılmaktadır?

  • Firmaların kira sözleşmeleri proje bilgi formlarında belirttikleri proje süresine uygun olarak belirlenmektedir.

 12. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

  • İzmir Bilimpark içerisinde faaliyet gösteren firmalara 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereği Ar-Ge projesi kapsamındaki iş ve teslimlerle sınırlı olmak üzere kurumlara gelir vergisi ve personel ücretlerinde gelir vergisi istisnaları tanınmıştır.
   1. Projede çalışan Ar-Ge personelinin görevleriyle ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar tüm vergilerden istisnadır.
   2. Proje kapsamında Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinden istisnadır.
   3. Firmaların İzmir Bilimparkʼta çalıştırdıkları personelinin sigorta primi işveren hissesinin % 50ʼsi, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.
   4. Firmaların İzmir Bilimparkʼta ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
   5.  İzmir Bilimparkʼta yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan firmaların bu faaliyetleri sonucu geliştirdikleri yüksek teknoloji ürünü kendilerinin yine İzmir Bilimpark içerisinde seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edecekleri kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinden istisnadır.
   6. Kamu destekli Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen yüksek teknoloji ürünlerinin seri üretiminde 5. Bölge Teşviklerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.
   7. İzmir Bilimparkʼta görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgemizde elde edecekleri gelirler bağlı bulundukları üniversitelerin döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
 13. Firma vergi istisnalarından nasıl faydalanabilir?

  • Firmaların, vergi istisnaları, teşvik ve indirimlerden yararlanabilmeleri için aylık ve üç aylık olarak gerekli belge ve formları İzmir Bilimpark A.Ş.’ye teslim etmesi karşılığında alacağı yazıyı beyanname ekinde vergi dairesine vermesi gerekmektedir.

 14. İzmir Bilimpark’ta yer alan firmalar diğer destek ve hibelere başvurabilirler mi?

  • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar aynı anda devlet kurumlarının vermekte olduğu diğer hibe ve desteklerden, o teşviklerin ön gördüğü hükümler çerçevesinde faydalanabilirler.

 15. İzmir Bilimpark’ta faaliyete başlamak için şirket merkezini taşımak zorunlu mudur?

  • Şirket merkezinin bölgede olması zorunlu değildir, şube olarak yer alabilir. Ancak İzmir Bilimpark içerisindeki Ar-Ge veya yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanununa göre “iş yeri” olması gereklidir. Merkezleri İzmir ili sınırlarında olmayan firmaların bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.

 16. Öğretim görevlileriyle birlikte çalışmayı arzu eden firmalar ne yapmalıdır?

  • Bölge içerisinde projeleri kapsamında öğretim görevlileriyle birlikte çalışmayı arzu eden firmalar öncelikle İzmir Bilimpark’a başvururlar. Daha sonra yönlendirilecekleri bölüm başkanlığı ile irtibata geçip öğretim görevlileriyle bir araya gelirler. Öğretim görevlilerinin projelerde yer alması ancak üniversite yönetim kurulunun onayıyla mümkün olmaktadır.