İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARKI A.Ş. | ITOB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 10032 SOK. NO:2 MENDERES / İZMİR | +90 232 799 02 00 (pbx)

Bölge Yönetim Ofisi: +90 232 799 02 00 | Whatsapp : +90 505 033 73 48

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (K.V.K.K)

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden İzmir Bilim ve Teknoloji Park Anonim Şirketi(İzmir Bilimpark) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, İzmir Bilimpark bünyesinde bulunan proje sahibi şahıs ve şirketler, adaylar ve başvuranları ile www.izmirbilimpark.com.tr internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, İzmir Bilimpark ar-ge proje başvuruları, başvuru değerlendirme ve kabul değerlendirmeleri ve çalışma dönemi boyunca ve ayrıca www.izmirbilimpark.com.tr üzerinden yapılan başvuru ve değerlendirmeler ile üyelikler sırasında, başvuran ve kabul edilen proje sahipleri ile üye ve kullanıcılarının onayı ile edindiği tüm kişisel verileri amacına uygun kullanmayı, başvuran ve kabul edilen proje sahipleri ile üye ve kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, İzmir Bilimpark yerleşik adresinde kurulu binamızı ziyaretiniz sırasında ve/veya başka bir adreste şirketimiz ve bağlı iştiraklerine ar-ge proje başvurularınız ile değerlendirme ve kabul aşamalarında şirketimiz ve bağlı iştiraklerinin çalışan, yönetici ve tüm destek,satış birimleri tarafından, www.izmirbilimpark.com.tr internet sitesi, bağlı mobil uygulamaları ile tüm interaktif kanallardan, çağrı merkezi, e-mail ve diğer elektronik yollar ile şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları, bağlı şirketlerimiz/iştiraklerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Tarafınıza ait kişisel verileriniz ile tarafınızın İzmir Bilimpark hizmetlerinden faydalanmak üzere vermiş olduğu kişisel veriler, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketimize bağlı acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, ile bağlı şirketlerimiz/iştiraklerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz ve tüm hizmet sağlayıcılara ve üreticilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Şirketimiz, ar-ge alanında proje başvuru kabul, değerlendirme ve kabul ile proje geliştirme alanında endüstriyel, dijital ve idari destek hizmeti vermektedir. Bu hizmetler kapsamında, siz ve projenize ilişkin gerekli kurum ve kuruluşlara başvuru ve devamında proje geliştirmeye yönelik teknik ve idari işlemleri yapılmaktadır. Bu sebeple, Şirketimiz ve şirketimize bağlı bağlı acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve ar-ge proje hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşabilir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimize bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri ile bağlı iştiraklerimizin tarafınıza vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmetin yasal olarak sunulabilmesi ve tarafınızca ilgili ürün ve hizmete ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz ve şirketimiz ve şirketimize tüm kurum ve kuruluşların yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeple işlenen kişisel verileriniz ayrıca işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen yöntem ve amaçlarla ve belirtilen kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir.

3- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi şirketimize başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin 10032 Sokak No.2/A İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli Menderes/İZMİR adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin info@izmirbilimpark.com.tr elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, şirketimiz ve şirketimize bağlı acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, ile bağlı şirketlerimiz/iştiraklerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz ve tüm hizmet sağlayıcıların taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

İzmir Bilimpark A.Ş

İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi
İzmir Bilimpark A.Ş, 10032 Sok. No: 2/A İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli Menderes / İZMİR
Tel : +90 232 799 02 00
Fax : +90 232 799 04 00
Bilimpark'a nasıl gelirsiniz ?

Otobüs ile : 701 nolu Tekeli - Torbalı ESHOT Otobüsü ile Bilimpark'ın bulunduğu ITOB Organize Sanayi Bölgesine ulaşabilir ve Bilimpark'a gelebilirsiniz.

Dolmuş ile : Bulgurca - Gaziemir dolmuşu ile Bilimpark'ın bulunduğu ITOB Organize Sanayi Bölgesine ulaşabilir ve Bilimpark'a gelebilirsiniz.

Havaalanı Ring : Adnan Menderes Havalimanı'na 10 dakikalık mesafede olan Bilimpark, gün içerisinde yapmış olduğu ring seferler ile Havalimanı - Bilimpark arasında ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

İzban İle : Bilimpark'ın 5 dakikalık mesafede olduğu İzban Tekeli durağı, Havalimanı İzban durağına 2 durak uzaklıktadır. İzban'ın Havalimanı durağından binişlerinizde de Tekeli Durağı'nda bulunan ring servislerimizi kullanabilirsiniz.